आईडब्लुएमआई जल नीति संक्षेपमा ३५

जलवायु र गैर–जलवायु परिवर्तनका कारण कोशी तथा गंगातटीय क्षेत्रका महिलाहरु जोखिममा ।

Citation:

इन्टरनेशनल वाटर म्यानेजमेन्ट इन्स्टिच्युट (आईडब्लुएमआई)। २०१४। जलवायु र गैर–जलवायु परिवर्तनका कारण कोशी तथा गंगातटीय क्षेत्रका महिलाहरु जोखिममा । कोलम्बो, श्रीलंकाः– इन्टरनेशनल वाटर म्यानेजमेन्ट इन्स्टिच्युट (आईडब्लुएमआई)। पृष्ठ ४। (आईडब्लुएमआई जल नीति संक्षेपमा ३५) [१०.५३३७.२०१४.२३५]